dong Huoyanpingdaxiaokeng5 - 火焰坪大消坑5

Détail


est une entrée de :
Shuanghedongqun - 双河洞
Nom de la grotte : Huoyanpingdaxiaokeng5 - 火焰坪大消坑5
Autres noms : Perte du replat des kniphofia5
Province, Préfecture, District :
Guizhou 贵州省, Zunyi Shi 遵义市, Suiyang 绥阳
Latitude Nord - Longitude Est :
28.240962 - 107.230608
Altitude (m) : 1324
Géologie : Ordovicien inférieur O1t (Tongzi) + O1h (Honghuayuan)
105Entrée : Shanlindong (est) 衫林洞, Shigaodong (est) 石膏洞, Luojiaodong 罗教洞, Hejiaodong 何教洞, Mahuangdong 麻黄洞, Longtanzishuidong 龙潭子水洞, Hongzhaozidong 红罩子洞, Shuanghedongqun 双河洞, Pixiaodong 皮硝洞, Xiadong 下洞, Yinhedong 阴河洞, Zengjiaodong 曾教洞, Tuanduiwoshuidong 团堆窝水洞, Xiangshuidong 响水洞, Dafengdong 大风洞, Luoshuikong 落水孔, Shanwangdong 山王洞, Duiwodong 堆窝洞 , Xionghuatangdong 熊华塘洞, Xinjiawandaxiaokeng 辛家湾大消坑, Xinjiawanliangfengdong 凉风洞, Shuidong 水洞, Xiaolongdong 小龙洞, Huangguatoudong 黄瓜头洞, Datudong 大土洞, Zichaowodong 紫巢窝洞, Shanlindong (ouest) 衫林洞, Shigaodong (ouest) 石膏洞, Wenjiadong 文家洞, Tonggupixiaodong 铜鼓皮硝洞, Shangdong 上洞, Xiaoshuidong 小水洞, Huangjiawandong 黄家湾洞, Daqingxiaokengdong 大庆消坑洞, Dawujidafengdong 大屋基大风洞, Mashagouxiaoshuidong 麻沙沟消水洞, Xiaokengwandaxiaokeng 消坑湾大消坑, Goujiaopianfengdong 狗叫片风洞, Zhangjiaowanliangfengdong 张教湾亮风洞, Huangjiawandafengdong 黄家弯大风洞, Dongtiankeng 洞天坑, Laoxiaodong 老硝洞, Shanwangshangdong 山王上洞, Wachangbaodong 瓦厂堡洞, Eryanghuagoubanpodafengdong 二羊花沟半坡大风洞, Luojiaodongerkou2 罗教洞2, Taozishuwanxiaokeng 桃子树弯小坑, Liexiongxiaokeng 猎熊消坑, Shimengzitebiedafengdong 石萌子特别大风洞, Datiantangdafengdong 大田塘大风洞, Datianwandaxiaokeng 大田湾大消坑, Mahuangdong2 麻黄洞2, Qingganglinfengdong 青岗林风洞, Dongbaoyakoudong 洞堡垭口洞, Yangjiagoudaxiaokeng 杨家沟大消坑, Yangjiagoudaxiaokeng2 杨家沟大消坑2, Suanzaodong 酸枣洞, Suanzaodong 2 酸枣洞 2, Suanzaodong 3 酸枣洞 3, Datutianjiaodafengdong 大土田角大风洞, Datutianjiaodafengdong2 大土田角大风洞2, Lukanjiadafengdong 路坎甲大风洞, Luosuishidang 落燧石凼, Chalindafengdong 茶林大风洞, Bojiyan 簸箕岩, Lantianbadong 烂田坝洞, Huoyanping 火焰坪, Bajiaoshudafengdong 消坑湾巴蕉树大风洞, Xiaofengdong 小风洞, Xiaokengdangdafengdong 消坑凼大风洞 , Xiaokengdangdafengdong 2 消坑凼大风洞 2, Chuandongwanshenxiandong 穿洞湾神仙洞, Chuandongwanshenxiandong 2 穿洞湾神仙洞 2, Xiangshuidong 2 响水洞 2, Yanghuzihoudafengdong 羊胡子后大风洞, Yanmingdawanlitoudaxiaokeng 岩明大湾里头大消坑, Longtanzishuidong 龙潭子水洞, Shanlindong (ouest 2) 衫林洞, Yanmingdawandahuoyan 岩明大湾大火岩, Huoyanpingdaxiaokeng 火焰坪大消坑, Huotudong 火土洞, Huotudong 2 火土洞 2, Huotudong 3 火土洞 3, Zhanjiaochuandong 湛教穿洞, Yanghuzinandafengdong 1 羊胡子南大风洞, Baoguangdong1 火焰坪薄光洞1, Baoguangdong2 火焰坪薄光洞2, Baoguangdong3 火焰坪薄光洞3, Gendong 根洞, Huoyanpingdaxiaokeng1 火焰坪大消坑1, Huoyanpingdaxiaokeng2 火焰坪大消坑2, Xiaolongfeng 小龙缝, Hongdingyan 红顶岩, Yanghuzishangdong 1 羊胡子上洞 1, Yanghuzishangdong 2 羊胡子上洞 2, Yanghuzinandafengdong 2 羊胡子南大风洞, Huoyanpingdaxiaokeng3 火焰坪大消坑3, Huoyanpingdaxiaokeng4 火焰坪大消坑4, Huoyanpingdaxiaokeng5 火焰坪大消坑5, Tuanduiwoxiaofengdong 团堆窝小风洞, Yanmingdawanlitoudaxiaokeng 2 岩明大湾里头大消坑 2, Huotudong 4 火土洞 4, Yanghuzihoudafengdong 2 羊胡子后大风洞 2, Yanghuzihoudafengdong 3 羊胡子后大风洞 3, Zhanjiaochuandong 2 湛教穿洞 2,

CarteDescription 0Bibliographie 0
Images 0Topographie 0
Expédition 0
Recherche

Carte

Choisir une langue

SIG-GIS

Geoserver
GIS lab