expeChina caves’85


Nom : China caves’85
Année : 1985
Date :
Nationalité : Anglaise
Organisateurs : BCRA-GNU-IKGG
Members List : [26]
Andy Eavis, Tony Waltham, Colin Boothroyd, Dave Brook, Martin Farr, Tim Fogg, Julian Griffiths, Peter Smart, Tony Withe, Dick Willis, Yuan Daoxian, Chen Jian, Hu mengyu, Chen Yang, Fan Luzhou, Fang Fengbao, Han Xingrui, Huan Jifu, Jie Xianyi , Li Bing, Wang Tin, Zhu Yuanfeng, Zhang Ying-jun, Zhang Dian, Xiong Kangning, Yang Mingde.

Résumé :

Commentaires :
expeListe