expeChina Fenglin Project : Guizhou Shishao 2007 Expedition


Nom : China Fenglin Project : Guizhou Shishao 2007 Expedition
Année : 2006-2007
Date : 29/12/2006 8/1/2007
Nationalité : Japonaise
Organisateurs :
Members List : [16]
後藤 聡 Satoshi Goto, 山西 敏光 Toshimitsu Yamanishi, Koike Jun, Okamura Seiko, Miyazaki Tomohiko, Morizumi Koichi, Matsumaru Atsushi, Nakagomi Yukiko, Matsuzawa Ryo, Minato Koei, Kobayashi Ayumi, 栗栖 隆一 Ryuichi Kurisu, 李坡 Li Po, 钱治 Qian Zhi, 贺卫 He Wei, 吴克华 Wu Ke Hua.

Résumé :

Commentaires :
expeListe