expeChina Fenglin Project : Guizhou Shishao 2007 Expedition


Name : China Fenglin Project : Guizhou Shishao 2007 Expedition
Year : 2006-2007
Date : 29/12/2006 8/1/2007
Nationality : Japonaise
Organizers :
Members List : [16]
後藤 聡 Satoshi Goto, 山西 敏光 Toshimitsu Yamanishi, Koike Jun, Okamura Seiko, Miyazaki Tomohiko, Morizumi Koichi, Matsumaru Atsushi, Nakagomi Yukiko, Matsuzawa Ryo, Minato Koei, Kobayashi Ayumi, 栗栖 隆一 Ryuichi Kurisu, 李坡 Li Po, 钱治 Qian Zhi, 贺卫 He Wei, 吴克华 Wu Ke Hua.

Abstract :

Comments :
Liste

Carte