dong Tiangguo Tan Dong -


JIAN, Chen (1990) : Caves in China.-

NSS News vol. 48(2) : 43.

A list of 29 caves more than 2 km long.Tenglong dong (Hubei) 32, 0 km; Baishui gond(Guizhou) 22, 45 km; Duobing dong (Guizhou) 17, 21 km; Baimo dong (Guangxi) 15, 70 km etc. (RB)
Source : BBS

de 1 à 1 (sur un total de 1) fiches

Recherche
Sources et analyses : BBS, GKC, IGU KC